Skip to main content

ALGEMENE VOORWAARDEN 2022

 1. Algemeen

1.1 De in deze voorwaarden genoemde contract- en algemene voorwaarden zijn op alle offerte aanvragen en transacties van toepassing waarbij WebApp Vision en bezoekers en aanbieders die gebruik maken van de diensten van WebApp Vision betrokken zijn.
1.2 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
A Opdrachtgever: Natuurlijke – of rechtspersoon met wie WebApp Vision een overeenkomst sluit, dan wel onderhandelt over de totstandkoming daarvan, of aan wie WebApp Vision een offerte uitbrengt.
B Opdrachtnemer: WebApp Vision, gevestigd te Beugen, hierna: “WebApp Vision” en handelsnamen handelend onder de naam van WebApp Vision.
C Producten/diensten van WebApp Vision: De door WebApp Vision te leveren dienst of producten waarbij informatie van de opdrachtgever digitaal kan worden geraadpleegd. Hieronder valt o.a. het webdesign, promotionele activiteiten m.b.t. alle ondersteunende en aanvullende producten/diensten.
D Overeenkomst: Elke onderling overeengekomen-, wederzijdse acceptatie welke betrekking heeft op levering van diensten/producten.
1.3 Van deze voorwaarden kan niet worden afgeweken.
1.4 Eventuele drukfouten of verschrijvingen zijn niet bindend voor WebApp Vision.

 1. Offertes

2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is overeengekomen.
2.2 De in de offerte genoemde prijzen zijn bindend nadat WebApp Vision de opdracht schriftelijk, middels een aanbetalingsfactuur heeft bevestigd en de aanbetaling is voldaan door de opdrachtgever. (De aanbetalingsfactuur is tevens de opdrachtbevestiging)
2.3 Wijziging van opgegeven tarieven worden uitdrukkelijk voorbehouden, ook na verzending van de opdrachtbevestiging; zo kan WebApp Vision in geval van opgetreden prijsverhogingen, heffingen, koerswijzigingen of belastingen de kosten hiervoor doorberekenen.
2.4 Alle tarieven welke door WebApp Vision zijn opgegeven zijn exclusief BTW.

 1. Geldigheid en toepasselijkheid

3.1 De algemene voorwaarden van WebApp Vision zijn op alle aanbiedingen en offertes en op alle verrichte diensten en handelingen en gesloten overeenkomsten van toepassing.
3.2 Eventuele afwijkingen zijn alleen geldig wanneer dit schriftelijk is overeengekomen.
3.3 Toepasselijkheid van inkoop-, leverings- of andere voorwaarden van de aanvrager wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3.4 Na een aanbetaling van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht stemt de opdrachtgever in met de door ons opgestelde algemene voorwaarden.
3.5 WebApp Vision behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen of aan te vullen.
3.6 Wanneer een bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard zullen de overige bepalingen van kracht blijven. Bepalingen die nietig zijn kunnen in overeenstemming met WebApp Vision en de aanvrager opnieuw overeengekomen worden.

 1. Prijzen, facturatie en betalingen

4.1 Indien de inhoud van een opdracht is gewijzigd kan tariefswijziging optreden. Dit geldt ook voor verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in de wet- en regelgeving die voor WebApp Vision van toepassing zijn.
4.2.1 Na het goedkeuren van de offerte verlangt WebApp Vision een aanbetaling van 50%. Na het gereedkomen van de opdracht wordt de overige 50% gefactureerd. Als het volledige bedrag betaald is wordt de opdracht opgeleverd. (Eventueel aangevuld met extra gemaakte kosten die buiten de gemaakte afspraken vallen)
4.2.2 Na het goedkeuren van de offerte met uitbesteding van bepaalde werkzaamheden aan een derde partij verlangt WebApp Vision een aanbetaling van 50% of betaling van het volledige bedrag afhankelijk van de betalingsvoorwaarden van derden. Na het gereedkomen van de opdracht wordt de overige 50% gefactureerd mits deze al zijn voldaan. Als het volledige bedrag betaald is wordt de opdracht opgeleverd. (Eventueel aangevuld met extra gemaakte kosten die buiten de gemaakte afspraken vallen)
4.3 Eventuele onderhoudskosten, gebruikskosten, domeinnaam(en) en hosting worden vooraf over een afgesproken periode middels automatische incasso in rekening gebracht. Overige kosten worden deels vooraf en deels gefactureerd bij oplevering.
4.4 Uiterlijk 14 dagen na factuurdatum wordt de opdracht als volledig beschouwd. Vanaf dat moment worden eventuele veranderingen of toevoegingen in rekening gebracht. Hierna wordt er een uurloon in rekening gebracht.
4.5 Voorafgaand aan de oplevering zullen alle in rekening gebrachte kosten binnen 14 dagen door de opdrachtgever/aanvrager worden voldaan. Dit geschiedt op de door WebApp Vision aangewezen bankrekening.
4.6 De opdrachtgever/aanvrager is niet bevoegd tot verrekening. De opdrachtgever heeft niet het recht om de verplichting tot betaling jegens WebApp Vision uit te stellen.
4.7 Indien er na 30 dagen na facturatie geen betaling is voldaan dan volgt er een aanmaning van het openstaande bedrag. Extra aanmaan kosten zijn 15.00 EURO.
4.8 De opdrachtgever/aanvrager is over alle bedragen die niet zijn betaald op de laatste dag van de betalingstermijn een vertragingsrente van 8 % per maand (of gedeelte van de maand) verschuldigd over het totaalbedrag van de factuur. Ook worden de buitenrechtelijke kosten van WebApp Vision in rekening gebracht. Deze kosten bedragen 15% van het totale factuurbedrag met een minimum van 75,00 EURO per overschrijding.
4.9 WebApp Vision stuurt een factuur naar de opdrachtgever per betalingstermijn. In de factuur zijn alle kosten opgenomen die samenhangen met de overeenkomst.
4.10 Gebruikskosten voor apps worden in rekening gebracht vanaf het moment dat de app in de Android en Apple store te downloaden is.
4.11 Gebruikskosten voor apps worden per 3 maanden vooruit gefactureerd tenzij anders is overeengekomen.

 1. Privacybeleid

5.1 Persoonsinformatie die wordt verkregen door WebApp Vision worden niet aan derden verstrekt tenzij anders is afgesproken en toestemming van de opdrachtgever verleend is en wordt slechts gebruikt om uw aanmelding van domeinnaam en hosting aan te vragen. Onder persoonsinformatie valt o.a. NAW gegevens , e-mailadres, telefoonnummer, bankgegevens. Uw persoonsinformatie blijft persoonlijk, alsmede uw aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal.

 1. Aansprakelijkheid

6.1 WebApp Vision kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud die de aanvrager/klant wenst te geven met betrekking tot de inhoud van de af te nemen diensten/producten.
6.2 Voor zover toegelaten op grond van de wet, vrijwaart de aanvrager WebApp Vision voor iedere aansprakelijkheid voor aan de aanvrager toe te rekenen schade, voor zover voortvloeiend uit of verband houdend met via WebApp Vision aangeboden producten, arrangementen of diensten, met inbegrip van mislukte of voltooide transacties.
6.3 WebApp Vision is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de nakoming van verplichtingen op grond van deze overeenkomst die redelijkerwijs buiten haar macht liggen. Indien WebApp Vision aansprakelijk is voor schade als gevolg van een haar toe te rekenen tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst met de klant zal haar aansprakelijkheid beperkt blijven tot ten hoogste het factuurbedrag van de bestelling.
6.4 WebApp Vision aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de aanvrager/aanbieder of ten opzichte van enige derde voor indirecte- of gevolgschade, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) verlies van gegevens, derving van winst, inkomsten of omzet, hoe ook veroorzaakt (voortvloeiend uit nalaten of handelen in strijd met deze offerte aanvraagovereenkomst).
6.5 WebApp Vision is nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk voor materiaal dat aangeleverd wordt door klanten of derden ten behoeve van de website. Materialen kunnen foto’s (digitaal), plaatjes of afbeeldingen (digitaal), teksten en overige materialen (digitaal) bevatten.
6.6 WebApp Vision zorgt met aandacht en beste kunnen voor een goede dienstverlening, overeenkomstig met de (schriftelijk) gemaakte afspraken met opdrachtgever/aanvrager.
6.7 De opdrachtgever is verantwoordelijk dat de benodigde gegevens ten behoeve van de website tijdig worden aangeleverd/verstrekt. Indien dit niet het geval is heeft WebApp Vision het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en eventuele extra bijkomende kosten te verhalen op de opdrachtgever.

 1. Wijzigingen / extra te verrichten arbeid

7.1 Wanneer er sprake is van extra grote werkzaamheden of andere prestaties op verzoek van de opdrachtgever na het volgens de termijn op te leveren product dan zal WebApp Vision dit in rekening brengen en een uurloon hanteren.
7.2 Voor de diensten en producten geldt een vaste prijs. Alle prijzen en financiële consequenties worden met de opdrachtgever van te voren schriftelijk gecommuniceerd.
7.3 Eventuele tariefwijzigingen kunnen te allen tijde plaatsvinden in voor WebApp Vision van toepassing zijnde wet en regelgeving.
7.4 Na de realisatie van de webapplicatie voeren we kleine handelingen en wijzigingen gratis uit.

 1. Duur en beëindiging

8.1 Domeinnaamregistratie en hosting voor websites moeten uiterlijk 3 maanden voor CED (contract einddatum) beëindigd worden. Na deze periode wordt het stilzwijgend verlengd en is het maandelijks opzegbaar.
8.2 Indien er sprake is van een onderhoudscontract voor Apps of website geldt dat er een minimale looptijd is van 1 jaar. Na dit jaar hanteert WebApp Vision een opzegtermijn van 1 maand.
8.3 WebApp Vision kan een overeenkomst beëindigen op grond van onderstaande punten:

 1. Als de opdrachtgever zich niet of onvolledig houdt aan de overeenkomst/voorwaarden welke hij aangegaan is met WebApp Vision.
 2. Als de opdrachtgever zijn/haar verplichtingen niet nakomt zoals genoemd in deze algemene en eventueel aanvullende voorwaarden.

8.4 Indien WebApp Vision een overeenkomst beëindigd zal dit schriftelijk worden aangegeven. Tevens zal schriftelijk de reden van beëindiging genoemd worden. De verplichting van betalingen van de opdrachtgever aan WebApp Vision komen niet te vervallen en worden in rekening gebracht.

 1. Levering

9.1 WebApp Vision levert de werkzaamheden op binnen de termijn die in de offerte staat aangegeven. Hiervan kan worden afgeweken indien er tijdens de uitvoering anders is afgesproken. Na ondertekening (tevens goedkeuring) van de offerte verplicht de opdrachtgever zich volledige medewerking te geven aan de uitvoering van de realisatie van de werkzaamheden. Nalatigheid hiervan is geen reden tot het niet aangaan van de opdracht en dus zal het totaalbedrag na de opleverdatum in rekening worden gebracht

 1. Wederzijdse verplichtingen

10.1 Tenzij anders is afgesproken mag WebApp Vision de webapplicatie van opdrachtgever gebruiken voor promotiedoeleinden en publiciteit.
10.2 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de aanvoer van alle gegevens en materialen.

 1.  Overmacht

11.1 Onder overmacht, welke betrekking heeft op de overeenkomst, wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.
11.2 Indien overmacht het onmogelijk maakt om de overeenkomst na te komen is WebApp Vision niet gehouden om haar  verplichtingen na te komen. In dit geval kan de overeenkomst worden ontbonden.
11.3 Wanneer er sprake is van overmacht is WebApp Vision gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, dat geschiedt zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij derhalve tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
11.4 Onder overmacht om aan de verplichtingen van WebApp Vision te voldoen welke niet aan ons kan worden toegerekend en waardoor nakoming van de overeenkomst niet tot stand kan komen of in zo ernstige mate belemmert, dat die nakoming niet van WebApp Vision kan worden verwacht.
11.5 WebApp Vision is niet aansprakelijk voor gevolgschade veroorzaakt door andere betrokken partijen als hosting provider, domeinnaam registrant of anderen zoals weigering van webdesigner van klant bij koppeling van webApps.

 1. Derden

12.1 WebApp Vision kan nimmer aansprakelijk gesteld worden door prijswijzigingen die door hosting providers worden doorgevoerd. Dit geldt ook voor eventuele andere derden. Indien dit van toepassing is zal WebApp Vision deze extra kosten aan de klant door berekenen.

 1. Eigendomsvoorbehoud

13.1 Het door WebApp Vision vervaardigde software is en blijft eigendom van WebApp Vision.

 1. Buitengebruikstelling

14.1 WebApp Vision heeft het recht om geleverde diensten of producten buiten gebruik te stellen of tijdelijk buiten gebruik te stellen indien de opdrachtgever haar verplichtingen aangaande de overeenkomst niet nakomt of in strijd handelt met de voorwaarden. Indien een dergelijk voorval zich voordoet zal WebApp Vision de opdrachtgever hierover schriftelijk informeren. De verplichtingen tot betalingen door de opdrachtgever komen hiermee niet te vervallen.

 1. Onderhoud van de webapplicatie, websites en onderhoudscontracten:

15.1. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, zijn de volgende werkzaamheden niet in de onderhoudsovereenkomst inbegrepen:

 1. ontwerp- en programmeerwerkzaamheden;
 2. werkzaamheden voortvloeiend uit tele- en datacommunicatiestoringen;
 3. herstel van eventueel ontstane verloren gegevens.

16.B Risico van opslag informatie

16.B.1 De opdrachtnemer zal alle van de opdrachtgever ontvangen informatie gedurende de looptijd van de overeenkomst op zorgvuldige wijze opslaan en bewaren en alle redelijkerwijs te nemen maatregelen (laten) treffen om het verloren gaan van of ongewenste toegang (bijvoorbeeld door virussen, technische storingen, hackers e.d.) tot deze informatie te voorkomen.
16.B.2. De opdrachtnemer is echter nooit aansprakelijk voor verlies of tenietgaan van deze informatie – al dan niet door hackers -, tenzij dit te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van de gebruiker of het leidinggevend personeel op directieniveau. De opdrachtgever moet er altijd voor zorgen dat hij het origineel of een kopie behoudt van de aan de opdrachtnemer verstrekte documenten en bestanden.

 

 1. Diverse bepalingen

17.1 Indien een bepaling van de voorwaarden van WebApp Vision niet van toepassing is naar oordeel van een bevoegde rechter, dan zal deze bepaling aangepast worden. Overige bepalingen welke zijn opgenomen in de voorwaarden zullen volledig van kracht blijven.
17.2 WebApp Vision beroept zich met alle aanbiedingen en overeenkomsten op het Nederlands recht.
17.3 WebApp Vision behoudt zich het recht om deze voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook met betrekking tot reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen nadat het aan contractant bekend is gemaakt .
17.4 WebApp Vision behoudt zich het recht voor indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn om geleverde producten/diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of een mededeling te doen ivm de werkzaamheden met vermelding van datum en tijd.