was successfully added to your cart.

Winkelmand

All Posts By

Lianne336

Design Thinking

By | App innovatie | No Comments

Design Thinking als basis voor innovatie en het oplossen van complexe problemen.

Als ik mezelf voorstel aan andere ondernemers en vertel ik dat ik App designer ben, is vaak de eerste vraag wat doe je dan precies? Wat voor apps ontwikkel je dan en voor wie zijn die bedoeld? Innovatieve Apps? Maak je ze ook echt zelf? Oh, je maakt ze voor bedrijven en zet je ze ook in de App store? Natuurlijk doe ik al die dingen en heb ik samenwerking met partners.

Ik wil bedrijven helpen met hun wensen of problemen door eerst goed te onderzoeken waar de meerwaarde ligt voor hun bedrijf. Wat zijn de sterke en wat zijn de minder sterke punten. Hoe kunnen we de sterke punten vervolgens vertalen in een app die ook nog handig is in gebruik en zorgt dat een klant snel bij de juiste informatie komt. Ik zie het ontwikkelen, aan design doen ook als een mindset, dat het denken en het gevoel -de beleving- grotendeels het gedrag van mensen bepaalt en welke actie ze nemen: Design Thinking.

Design Thinking gaat er vanuit dat je een verschil kunt maken!

Dat betekent met een doordacht proces naar nieuwe, relevante oplossingen werken die een positieve impact hebben op organisaties, producten of diensten.

Design Thinking is een opkomende stroming om innovatie op een creatieve manier vorm te geven. Innovatie gaat over nieuwe oplossingen, nieuwe ideeën en de realisatie daarvan. Unieke waarde creëren. Die waarde zit niet zozeer in de technologie, in het product of dienst, maar vooral in de ervaring van de klant of gebruiker. Die ervaart waarde door het gebruik van producten en diensten om zijn doelen te realiseren. Die wil makkelijk aan de juiste informatie komen. Daardoor is waardecreatie steeds meer co-productie tussen aanbieder en klant.

Welke rol heeft marketing op dit moment voor een ondernemer en welke rol kan een App daarin betekenen?

We weten dat meer dan 95% dagelijks op zijn telefoon surft. Daarop onder de aandacht komen levert bedrijven in de huidige tijd het meeste op. Facebook en andere social media bedrijven weten dat maar al te goed, vandaar dat we sinds kort ook reclame door onze Facebookfilmpjes krijgen. Voorheen keken we veel vaker tv op een tv scherm, nu bijna alles op onze smartphone.

Toen mijn dochter in 2014 thuis kwam van haar studie Communication & Multimedia design, met het boek Business Model Generatie, van Alexander Osterwalder was ik meteen onder de indruk.  Het boek beschrijft krachtige, eenvoudige en geteste hulpmiddelen waarmee je bedrijfsmodellen leert begrijpen, ontwerpen, en implementeren. De eenvoud van de methode is gewoonweg geweldig! Toen ik later op een groot webdesign kantoor in Amsterdam kwam, herkende ik meteen alle memoblaadjes aan de muur en hoorde ik voor het eerst van de term Desing Thinking. Je hoeft niet perse je muur vol te plakken, je kunt de methode Canvaniser zelfs online gebruiken.

Design Thinking (DT) is een methode, een manier van denken en werken om op een praktische en creatieve manier problemen op te lossen of nieuwe producten en diensten te ontwikkelen.

DT bestaat uit meerdere essentiële vaardigheden in een combinatie van empathie, creativiteit en rationaliteit om in behoeftes van gebruikers te voorzien en nieuwe waarde te creëren. DT is in essentie een creatief proces, dat, anders dan analytisch denken, vooral zorgt voor het generen van goede ideeën. Niet oordelen is erg belangrijk. Dit voorkomt de angst voor het maken van fouten en zorgt ervoor dat iedereen meedoet in het creëren van ideeën en eerste prototypes. Outside the box denken wordt gestimuleerd. Het wordt tegenwoordig onderwezen op MBA’s .

Design Thinking gaat er vanuit dat je een verschil kunt maken!

Met de vaardigheden in DT, ervaren klanten door dit doordacht proces, om met een oplossing te komen die een positieve impact heeft op de organisatie, producten of diensten.

Dat betekend dat problemen binnen een bedrijf nieuwe kansen zijn die kunnen leiden tot het ontwikkelen van innovatieve Apps.

Wil jij ook meer waarde creeëren voor jouw klanten? Benieuwd wat de DT methode voor jouw bedrijf kan opleveren?

Neem dan contact op voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.

Algemene voorwaarden

By | Algemene voorwaarden | No Comments

1.Algemeen

1.1 De in deze voorwaarde genoemde contract- en algemene voorwaarden zijn op alle offerte aanvragen en transacties van toepassing waarbij WebApp Vision en bezoekers en aanbieders die gebruik maken van de diensten van WebApp Vision betrokken zijn.
1.2 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
A Opdrachtgever: Natuurlijke – of rechtspersoon met wie WebApp Vision een overeenkomst sluit, dan wel onderhandelt over de totstandkoming daarvan, of aan wie WebApp Vision een offerte uitbrengt.
B Opdrachtnemer: WebApp Vision, gevestigd te Beugen, hierna: “WebApp Vision” en handelsnamen handelend onder de naam van WebApp Vision.
C Producten/diensten van WebApp Vision:
De door WebApp Vision te leveren dienst of product waarbij informatie van de opdrachtgever digitaal kan worden geraadpleegd. Hieronder valt het webdesign, promotionele activiteiten m.b.t. alle ondersteunende en aanvullende producten/diensten.
Overeenkomst: Elke onderling overeengekomen-, wederzijdse acceptatie welke betrekking heeft op levering van diensten/producten.
1.3 Van deze voorwaarden kan niet worden afgeweken.
1.4 Eventuele drukfouten of verschrijvingen zijn niet bindend voor WebApp Vision.

2. Offertes

2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is overeengekomen.
2.2 De in de offerte genoemde prijzen zijn bindend nadat WebApp Vision de opdracht schriftelijk, middels een aanbetalingsfactuur heeft bevestigd en de aanbetaling is voldaan door de opdrachtgever. (De aanbetalingsfactuur is tevens de opdrachtbevestiging)
2.3 Wijziging van opgegeven tarieven worden uitdrukkelijk voorbehouden, ook na verzending van de opdrachtbevestiging; zo kan WebApp Vision in geval van opgetreden prijsverhogingen, heffingen, koerswijzigingen of belastingen de kosten hiervoor doorberekenen.
2.4 Alle tarieven welke door WebApp Vision zijn opgegeven zijn exclusief BTW.

3. Geldigheid en toepasselijkheid

3.1 De algemene voorwaarden van WebApp Vision zijn op alle aanbiedingen en offertes en op alle verrichte diensten en handelingen en gesloten overeenkomsten van toepassing.
3.2 Eventuele afwijkingen zijn alleen geldig wanneer dit schriftelijk is overeengekomen.
3.3 Toepasselijkheid van inkoop-, leverings- of andere voorwaarden van de aanvrager wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3.4 Na een aanbetaling van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht stemt de opdrachtgever in met de door ons opgestelde algemene voorwaarden.
3.5 WebApp Vision behoudt zich het recht om deze voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen of aan te vullen.
3.6 Wanneer er een bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard zullen de overige bepalingen van kracht blijven. Bepalingen die nietig zijn kunnen in overeenstemming met WebApp Vision en de aanvrager opnieuw overeengekomen worden.

4. Prijzen, facturatie en betalingen

4.1 Indien de inhoud van een opdracht is gewijzigd kan tariefswijziging optreden. Dit geldt ook voor verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in de wet- en regelgeving die voor WebApp Vision van toepassing zijn.
4.2.1 Na het goedkeuren van de offerte verlangt WebApp Vision een aanbetaling van 50%. Na het gereedkomen van de opdracht wordt de overige 50% gefactureerd. Als het volledige bedrag betaald is wordt de opdracht opgeleverd. (Eventueel aangevuld met extra gemaakte kosten die buiten de gemaakte afspraken vallen)
4.2.2 Na het goedkeuren van de offerte met uitbesteding van bepaalde werkzaamheden aan een derde partij verlangt WebApp Vision een aanbetaling van 50% of betaling van het volledige bedrag afhankelijk van de betalingsvoorwaarden van derden. Na het gereedkomen van de opdracht wordt de overige 50% gefactureerd mits deze al zijn voldaan. Als het volledige bedrag betaald is wordt de opdracht opgeleverd. (Eventueel aangevuld met extra gemaakte kosten die buiten de gemaakte afspraken vallen)
4.3 Eventuele onderhoudskosten, gebruikskosten, domeinnaam(en) en hosting worden vooraf over een afgesproken periode middels automatische incasso in rekening gebracht. Overige kosten worden deels vooraf en deels gefactureerd bij oplevering.
4.4 Uiterlijk 14 dagen na factuurdatum wordt de opdracht als volledig beschouwd. Vanaf dat moment worden eventuele veranderingen of toevoegingen in rekening gebracht. Hierna wordt er een uurloon in rekening gebracht.
4.5 Voorafgaand aan de oplevering zullen alle in rekening gebrachte kosten binnen 14 dagen door de opdrachtgever/aanvrager worden voldaan. Dit geschiedt op de door WebApp Vision aangewezen bankrekening.
4.6 De opdrachtgever/aanvrager is niet bevoegd tot verrekening. De opdrachtgever heeft niet het recht om de verplichting tot betaling jegens WebApp Vision uit te stellen.
4.7 Indien er na 30 dagen na facturatie geen betaling is voldaan dan volgt er een aanmaning van het openstaande bedrag. Extra aanmaan kosten zijn 2,50 EURO.
4.8 De opdrachtgever/aanvrager is over alle bedragen die niet zijn betaald op de laatste dag van de betalingstermijn een vertragingsrente van 2,5 % per maand (of gedeelte van de maand) verschuldigd over het totaalbedrag van de factuur. Ook worden de buitenrechtelijke kosten van WebApp Vision in rekening gebracht. Deze kosten bedragen 15% van het totale factuurbedrag met een minimum van 75,00 EURO per overschrijding.
4.9 WebApp Vision stuurt een factuur naar de opdrachtgever per betalingstermijn. In de factuur zijn alle kosten opgenomen die samenhangen met de overeenkomst.
4.10 Gebruikskosten voor apps worden in rekening gebracht vanaf het moment dat de app in de Android store te downloaden is.
4.11 Gebruikskosten voor apps worden per 3 maanden vooruit gefactureerd.

5. Privacybeleid

5.1 Persoonsinformatie die wordt verkregen door WebApp Vision worden niet aan derden verstrekt tenzij anders is afgesproken en toestemming van de opdrachtgever verleend is en wordt slechts gebruikt om uw aanmelding van domeinnaam en hosting aan te vragen. Onder persoonsinformatie valt o.a. NAW gegevens , e-mailadres, telefoonnummer, bankgegevens. Uw persoonsinformatie blijft persoonlijk. Zo ook uw aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal.

6. Aansprakelijkheid

6.1 WebApp Vision uit kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud die de aanvrager/klant wenst te geven met betrekking tot de inhoud van de af te nemen diensten/producten.
6.2 Voor zover toegelaten op grond van de wet, vrijwaart de aanvrager WebApp Vision voor iedere aansprakelijkheid voor aan de aanvrager toe te rekenen schade, voor zover voortvloeiend uit of verband houdend met via WebApp Vision aangeboden producten, arrangementen of diensten, met inbegrip van mislukte of voltooide transacties.
6.3 WebApp Vision is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de nakoming van verplichtingen op grond van deze overeenkomst die redelijkerwijs buiten haar macht liggen. Indien WebApp Vision aansprakelijk is voor schade als gevolg van een haar toe te rekenen tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst met de klant zal haar aansprakelijkheid beperkt blijven tot ten hoogste het factuurbedrag van de bestelling.
6.4 WebApp Vision aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de aanvrager/aanbieder of ten opzichte van enige derde voor indirecte- of gevolgschade, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) verlies van gegevens, derving van winst, inkomsten of omzet, hoe ook veroorzaakt (voortvloeiend uit nalaten of handelen in strijd met deze offerte aanvraagovereenkomst).
6.5 WebApp Vision is nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk voor materiaal dat aangeleverd wordt door klanten of derden ten behoeve van de website. Materialen kunnen foto’s (digitaal), plaatjes of afbeeldingen (digitaal), teksten en overige materialen (digitaal) bevatten.
6.6 WebApp Vision zorgt met aandacht en beste kunnen voor een goede dienstverlening, minstens overeenkomstig met de (schriftelijk) gemaakte afspraken met opdrachtgever/aanvrager.
6.7 De opdrachtgever is verantwoordelijk dat de benodigde gegevens ten behoeve van de website tijdig worden aangeleverd/verstrekt. Indien dit niet het geval is heeft WebApp Vision het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en eventuele extra bijkomende kosten te verhalen op de opdrachtgever.

7. Wijzigingen / extra te verrichten arbeid

7.1 Wanneer er sprake is van extra werkzaamheden of andere prestaties op verzoek van de opdrachtgever na het volgens de termijn op te leveren product dan zal WebApp Vision dit in rekening brengen en een uurloon hanteren. WebApp Vision verplicht zich niet aan deze werkzaamheden.
7.2 Voor de diensten en producten geldt een vaste prijs. Alle prijzen en financiële consequenties worden met de opdrachtgever van te voren schriftelijk gecommuniceerd.
7.3 Eventuele tariefwijzigingen kunnen te allen tijde plaatsvinden in voor WebApp Vision van toepassing zijnde wet en regelgeving.
7.4 Nadat de opdrachtgever de offerte heeft goedgekeurd is het niet meer mogelijk veranderingen aan het design kosteloos te laten uitvoeren.
7.5 Na de realisatie van de webapplicatie voeren we kleine handelingen en wijzigingen gratis uit tot 2 weken na de oplevering van uw webapplicatie (van de datum dat uw webapplicatie live is gezet).

8.3 Duur en beëindiging

8.1 Domeinnaamregistratie en hosting moeten uiterlijk 3 maanden voor CED (contract einddatum) beëindigd worden. Na deze periode wordt het stilzwijgend verlengd en maandelijks opzegbaar.
8.2 Indien er sprake is van een onderhoudscontract geldt dat er een minimale looptijd is van 1 jaar. Na dit jaar hanteert WebApp Vision een opzegtermijn van 1 maand.
8.3 WebApp Vision kan een overeenkomst beëindigen op voet van onderstaande punten:

  1. Als de opdrachtgever zich niet of onvolledig houdt aan de overeenkomst/voorwaarden welke hij aangegaan is met WebApp Vision.
  2. Als de opdrachtgever zijn/haar verplichtingen niet nakomt ten aanzien van de genoemde verplichtingen in deze voorwaarden.

8.4 Indien WebApp Vision een overeenkomst beëindigd zal dit schriftelijk worden aangegeven. Tevens zal schriftelijk de reden van beëindiging genoemd worden. De verplichting van betalingen van de opdrachtgever aan WebApp Vision komen niet te vervallen en worden in rekening gebracht.

9. Levering

9.1 WebApp Vision levert de werkzaamheden op binnen de termijn die in de offerte staat aangegeven. Hiervan kan worden afgeweken indien er tijdens de uitvoering anders is afgesproken. Na ondertekening (tevens goedkeuring) van de offerte verplicht de opdrachtgever volledige medewerking te geven aan de uitvoering van de realisatie van de werkzaamheden. Nalatigheid hiervan is geen reden tot het niet uitdienen van de opdracht en dus zal het totaalbedrag na de opleverdatum in rekening worden gebracht
9.2 Verzendingen van goederen zijn voor rekening van de opdrachtgever. Eventuele risico’s zijn volledig voor de opdrachtgever. De opdrachtgever is niet gerechtigd de overeenkomst te annuleren of af te zien van de ontvangst van goederen of de betaling te voltooien. Ook kan er geen schadevergoeding worden verhaald.

10 Wederzijdse verplichtingen

10.1 Tenzij anders is afgesproken mag WebApp Vision de webapplicatie van opdrachtgever gebruiken voor promotiedoeleinden en publiciteit.
10.2 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de aanvoer van alle gegevens en materialen.

11 Overmacht

11.1 Onder overmacht, welke betrekking heeft op de overeenkomst, wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.
11.2 Indien overmacht het onmogelijk maakt om de overeenkomst na te komen is WebApp Vision niet verplicht aan de verplichtingen na te komen. In dit geval kan de overeenkomst worden ontbonden.
11.3 Wanneer er sprake is van overmacht is WebApp Vision gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, dat geschiedt zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij derhalve tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
11.4 Onder overmacht om aan de verplichtingen van WebApp Vision te voldoen welke niet aan ons kan worden toegerekend en waardoor nakoming van de overeenkomst niet tot stand kan komen of in zo ernstige mate belemmert, dat die nakoming niet van WebApp Vision kan worden verwacht.
11.5 WebApp Vision is niet aansprakelijk voor gevolgschade veroorzaakt door andere betrokken partijen als hosting provider, domeinnaam resgistrant of anderen.

12 Derden

12.1 WebApp Vision kan nimmer aansprakelijk gesteld worden door prijswijzigingen door hosting providers worden doorgevoerd. Dit geldt ook voor eventuele andere derden. Indien dit van toepassing is zal WebApp Vision dit door berekenen.

13 Eigendomsvoorbehoud

13.1 Het door WebApp Vision vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van WebApp Vision.

14 Buitengebruikstelling

14.1 WebApp Vision heeft het recht om geleverde diensten of producten buiten gebruik te stellen, tijdelijk buiten gebruik te stellen indien de opdrachtgever haar verplichtingen aangaande de overeenkomst niet nakomt of in strijd handelt met de voorwaarden. Indien een dergelijk voorval zich voordoet zal WebApp Vision de opdrachtgever hierover schriftelijk informeren. De verplichtingen tot betalingen voor de opdrachtgever komen hiermee niet te vervallen.

15 Onderhoud van de webapplicatie en onderhoudscontracten

15.1 Deze voorwaarden gelden voor een onderhoudscontract met een looptijd van één jaar.
15.2 Kosten voor een onderhoudscontract gelden voor één jaar en moeten vooraf worden voldaan, binnen 14 dagen na ondertekening van het contract.
15.3 Met onderhoud van de webapplicatie wordt bedoeld het verkrijgen, verzamelen en verwerken van gegevens en data op de bestaande webapplicatie pagina’s welke aangeleverd worden door de opdrachtgever.
15.4 Met onderhoud van de webapplicatie wordt bedoeld het toevoegen van nieuwe teksten of wijzigen van reeds bestaande teksten. Teksten dienen door de opdrachtgever te worden aangeleverd, ook in geval van andere talen.
16.5 Onderhoud is bij WebApp Vision in uren per maand. Indien er uren over zijn kunnen deze worden meegenomen naar de volgende maand. Na één jaar vervallen alle uren en kunnen niet worden meegenomen het nieuwe jaar in. Aanvullende uren worden berekend volgens het uurtarief.
15.6 WebApp Vision onderhoudt indien het nodig is het contact met het hosting bedrijf.
15.7 De opzegtermijn is drie maanden voor het einde van de CED.
15.8 Indien ten behoeve van de geleverde diensten, zaken en/of de ontwikkelde website tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is gesloten, zal de opdrachtgever conform de hierin opgenomen dan wel de gebruikelijke procedures van de opdrachtnemer eventuele gebreken aan de opdrachtnemer melden. Na ontvangst van een melding zal de opdrachtnemer naar beste vermogen de gebreken herstellen.
15.9. Indien partijen voor de onderhoudsovereenkomst een periodieke vergoeding zijn overeengekomen, zal herstel kosteloos plaatsvinden, tenzij in de onderhoudsovereenkomst anders is bepaald. De opdrachtnemer kan de kosten van de (herstel)werkzaamheden altijd afzonderlijk in rekening brengen ingeval er sprake is van gebruiksfouten van de opdrachtgever, van andere niet aan de opdrachtnemer toe te rekenen oorzaken of indien de software, website of het resultaat van de geleverde diensten door anderen dan de opdrachtnemer is gewijzigd of wordt onderhouden.
15.10. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, zijn de volgende werkzaamheden niet in de onderhoudsovereenkomst inbegrepen:

  1. ontwerp- en programmeerwerkzaamheden;
  2. werkzaamheden voortvloeiend uit tele- en datacommunicatiestoringen;
  3. herstel van eventueel verloren gegane gegevens.

16.B Risico van opslag informatie

16.B.1 De opdrachtnemer zal alle van de opdrachtgever ontvangen informatie gedurende de looptijd van de overeenkomst op zorgvuldige wijze opslaan en bewaren en alle redelijkerwijs te nemen maatregelen (laten) treffen om het verloren gaan van of ongewenste toegang (bijvoorbeeld door virussen, technische storingen, hackers e.d.) tot deze informatie te voorkomen.
16.B.2. De opdrachtnemer is echter nooit aansprakelijk voor verlies of tenietgaan van deze informatie – al dan niet door hackers -, tenzij dit te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van de gebruiker of het leidinggevend personeel op directieniveau. De opdrachtgever moet er altijd voor zorgen dat hij het origineel of een kopie behoudt van de aan de opdrachtnemer verstrekte documenten en bestanden.

17 Diverse bepalingen en klanttevredenheid

17.1 Indien een bepaling van de voorwaarden van WebApp Vision niet van toepassing zijn naar oordeel van een bevoegde rechter, dan zal deze bepaling aangepast worden. Overige bepalingen welke zijn opgenomen in de voorwaarden zullen volledig van kracht blijven.
17.2 WebApp Vision beroept zich met alle aanbiedingen en overeenkomsten op het Nederlands recht.
17.3 WebApp Vision behoudt zich het recht om deze voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook met betrekking tot reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen nadat het bekend is gemaakt via de website.
17.4 WebApp Vision behoudt zich het recht indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn om geleverde producten/diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Loyaliteitsprogramma’s: daarom doen consumenten mee

By | App ontwikkeling | No Comments

Consumenten zien geen voordeel in sociale beloningen

In welke beloningen zijn consumenten geïnteresseerd, naast simpelweg geld besparen? De onderzoekers vroegen consumenten hoe waarschijnlijk het was dat men zou deelnemen aan een loyaliteitsprogramma met sociale beloningen (zoals de badges in Foursquare).

Van de respondenten vond slechts 16,7 procent van de respondenten sociale beloningen interessant. De onderzoekers wijten dit lage cijfer aan de lage waardeperceptie van deze beloningen, intrinsiek of extrinsiek. Aangezien sociale beloningen relatief nieuw zijn en de meeste programma’s een traditionele insteek hebben, is het aannemelijk dat de huidige deelnemers een ander motief hadden bij deelname. Sociale beloningen zouden een programma een extra dimensie kunnen geven. Mogelijk zijn mensen ook apps als Foursquare beu (die recentelijk zelfs de sociale branding heeft verwijderd). Die trend lijkt onomkeerbaar.

Loyaliteitsprogramma’s met een klantenkaart zijn een bewezen marketingtactiek.

Echter, met de toename van smartphones, zijn veel innovatieve bedrijven bezig het traditionele spaarprogramma opnieuw uit te vinden. Vier redenen waarom consumenten deelnemen aan loyaliteitsprogramma’s.

Zetten loyaliteitsprogramma’s je klant echt aan tot herhaalaankopen of -bezoeken?

Volgens recent onderzoek in de VS is dat voor deelnemers zeker het geval. Maar liefst 82,4 procent van de respondenten gaf aan eerder een winkel te bezoeken die een loyaliteitsprogramma voert, dan een winkel zonder. Amerikaanse consumenten die deelnemen aan een loyaliteitsprogramma kregen vier vragen voorgeschoteld:

De belangrijkste reden voor deelname: geld besparen

Consumenten doen mee aan een loyaliteitsprogramma in de hoop geld te besparen. Een Nederlands voorbeeld hiervan is het Bonusprogramma van Albert Heijn. Op een goede tweede plaats komt het ontvangen van beloningen: spaarpunten verzilveren om producten gratis of met korting te kunnen krijgen. Nederlandse voorbeelden zijn Airmiles en Eurosparen, een loyaliteitsprogramma voor merken van FrieslandCampina. Afhankelijk van de beloning kan hiermee natuurlijk ook geld worden bespaard. Bijvoorbeeld 50 procent korting op een pretpark waar je toch al heen wilde gaan. Het krijgen van ‘sociale erkenning’ wordt minder belangrijk gevonden.

Consument wil loyaliteitsprogramma’s met een app

59 procent van de respondenten zou waarschijnlijk of zeer waarschijnlijk eerder deelnemen aan een loyaliteitsprogramma dat een app aanbiedt. Een interessante uitkomst voor merken die meer willen halen uit hun klantenkaart, of een fysiek loyaliteitsprogramma willen aanvullen om meer consumenten aan te trekken. In Nederland heeft onder meer Eurosparen apps die het sparen en verzilveren makkelijk maken.

Klantenkaart of digitaal programma?

Als je een loyaliteitsprogramma met een app aanbiedt, onderscheid je je van veel andere programma’s die nog werken met een fysieke klantenkaart. Maar zijn consumenten eigenlijk wel klaar voor een volledig digitaal programma of houden ze graag vast aan de klantenkaart? Als het aan de Amerikaanse consumenten ligt, zit het antwoord er tussenin. Verrassend, gezien de voorkeur voor programma’s met een app. Dit impliceert dat consumenten een app niet exclusief zouden willen gebruiken, maar als onderdeel van een loyaliteitsprogramma.

De smartphone heeft zich ontwikkeld tot ons ‘zesde zintuig’, we gebruiken die voor bijna alles wat we doen van interactie tot winkelen. Gezien de continue groei is te verwachten dat volledig digitale loyaliteitsprogramma’s de komende jaren alleen maar zullen toenemen. Maar voorlopig kunnen hybride programma’s – met zowel een klantenkaart als een digitaal platform – nog even vooruit als het om de huidige deelnemers gaat. Een app kan op termijn, als de klant en organisaties er klaar voor zijn, de klantenkaart volledig vervangen.

Consument houdt van voordeeltjes, zoals een VIP-status

Waar sociale beloningen niet populair bleken te zijn, vinden consumenten beloningen die zijn gebaseerd op exclusiviteit wél interessant. Een voorbeeld is het bereiken van een VIP-status. 56,8 procent zou (zeer) waarschijnlijk deelnemen aan een programma dat zulke beloningen aanbiedt.

Terwijl consumenten bij voorkeur geld willen besparen, tonen ze dus ook een sterke voorkeur voor VIP-gerelateerde beloningen. In je loyaliteitsprogramma zou je daarom een ‘gelaagd’ of levelsysteem kunnen overwegen, zoals in veel programma’s van luchtvaartmaatschappijen. Een Nederlands voorbeeld is het ‘Flying Blue’-programma van KLM. Door veel met KLM te vliegen, vlieg je jezelf langs vier gradaties omhoog naar ‘Platinum’ klant.

Consumenten shoppen eerder bij winkels met een loyaliteitsprogramma

Een overweldigende meerderheid van 82,4 procent geeft in het onderzoek de voorkeur aan winkels die een loyaliteitsprogramma aanbieden. Het resultaat suggereert dat als consumenten eenmaal deelnemen aan een spaarprogramma, ze het bedrijf zeer waarschijnlijk zullen belonen met herhaalbezoeken en -aankopen.

Conclusies

Afgaand op de bevindingen van de onderzoekers, staan consumenten open voor zulke nieuwe vormen van het traditionele spaarprogramma. Daarom adviseren de onderzoekers eerst de interesse onder klanten te peilen voor de uitrol van een volledig digitaal loyaliteitsprogramma. Combinaties van digitale en traditionele programma’s zijn ook mogelijk. Denk aan coupons of location based kortingen op je smartphone, met de gemakken van een pasje. Een app kan op termijn, als de klant en organisatie er klaar voor zijn, de klantenkaart volledig vervangen.

Heeft een organisatie nog geen loyaliteitsprogramma, dan kun je met een volledig digitaal programma de meer ‘connected’ consumenten aantrekken. De loyaliteitsindustrie beweegt zich, gebaseerd op de groeicijfers van mobiele adoptie, al in die richting. Welke elementen zou jij graag terug zien in een loyaliteitsprogramma?

Bron: Cameron Graham

Veel gestelde vragen

By | Functionaliteiten | No Comments

VEEL GESTELDE VRAGEN

Voor wie werken jullie?

WebApp Vision is gefocust op het ontwikkelen van apps voor bedrijven, scholen, verenigingen en stichtingen

Krijg ik ondersteuning?

Uiteraard! Bij al onze pakketten is ondersteuning inbegrepen.

Heb ik een developer account nodig?

Nee, dat is niet per se noodzakelijk. Wij publiceren de apps gratis op een van onze developer accounts.

Kan ik mijn app zelf aanpassen?

Ja, zodra uw app gepubliceerd is ontvangt u van ons de inloggegevens voor uw eigen CMS-omgeving. Daarin kunt u zelf wijzigingen doorvoeren.

Zijn er maandelijkse kosten verbonden aan een app?

Ja, app-bestanden moeten net als webpagina’s worden gehost. Aangezien de ontwikkelingen in de smartphone-markt razendsnel gaan zorgen wij er ook voor dat uw app voortdurend geüpdatet wordt. Ook is hier bij inbegrepen dat wij kleine aanpassingen voor u doen indien dat nodig is. De kosten voor het hosten, updaten en de aanpas service bedragen € 19,- per maand of € 195,00 per jaar.

Kunnen jullie mij ook helpen met mijn website?

Ja, ondanks dat wij zijn zelf helemaal gefocust zijn op apps, helpen wij u graag verder. Wij geloven in de kracht van samenwerking en verwijzen u graag door naar zeer goede website bouwers en tekstschrijvers.

Hoe snel is mijn app beschikbaar in de app stores?

Zodra wij de app gepubliceerd hebben zal deze binnen één werkdag zichtbaar zijn in de Google Play Store en binnen tien werkdagen in de Apple App Store.

Wanneer wordt mijn app gepubliceerd?

Zodra u de app heeft goedgekeurd publiceren wij uw hem direct in de Apple App Store (iOS), de Google Play Store (Android)

Als ik een probleem met de app heb, wat kan ik dan van jullie verwachten?

Onze kracht is dat we dezelfde dag nog reageren en zeer oplossingsgericht te werk gaan. Problemen lossen wij doorgaans meteen op en de meeste oplossingen die met de toestellen te maken hebben, vind u op onze FAQ pagina.